Skip to main content

Syair Ratap tangis ( Karang Mindu) Suku Kerinci - Jambi

Syair Syair Kuno Masyarakat Kerinci Beraksara Incung
oleh : Hafiful Hadi Sunliensyar

Syair syair kuno masyarakat Kerinci biasanya di tulis dengan menggunakan Aksara Incung pada media Bambu dan Kertas.Dalam penelitian P. Voerhoe yang meneliti Pusaka Kerinci, syair syair tersebut lebih banyak diukir pada media bambu dalam bahasa kerinci disebut buluh dari pada media kertas (beberapa yang menggunakan kertas di temukan di Mendapo Semurup dan Mendapo Rawang). Benda benda bertulis Aksara Incung di anggap sakral oleh masyarakat suku Kerinci dan di Simpan sebagai pusaka. Aksara Incung pada dua ruas Bambu yang di sebut Bumbung sering digunakan sebagai alat upacara ritual seperti Tari Asyeik, naek Mahligai dan sebagainya.
Gambar 1 : Salah satu contoh Aksara Incung pada Bambu
Gambar 2 : Salah satu Contoh Aksara Incung Pada Kertas
                                                                                
Pusaka Surat Incung Kerinci yang di temukan sekarang berusia sekitar 100- 300 tahun, Hal ini disebabkan media pembuatan surat Incung amat mudah lapuk dan hancur termakan usia, hanya sekitar 167 an surat Incung yang ditemukan oleh P. Voerhoeve pada tahun 1947 . Dia bersama Guru Abdul Hamid telah berjasa mendokumentasikan dan menyalin beberapa surat Incung kedalam aksara latin. tetapi hasil salinan tersebut banyak yang tidak jelas maksud dan maknanya. Maka, melalui tulisan ini hasil terjemahan P. Voerhoeve  telah saya perbaiki dan di terjemahkan kembali kedalam bahasa kerinci serta ke dalam bahasa Indonesia. berikut beberapa Surat Incung yang berisi syair syair dan telah diperbaiki terjemahannya .
a. Surat Incung Pada Media Bambu dua Ruas disimpan sebagai Pusaka Oleh Rajo Sulah dusun Mukai Tengah, Siulak Mukai

Ruas pertama:

(1) hih hini karang surat hurang katanggung hindu salama hidut aku juga hidak ba’(i)
(2) k sabap hitu hilang malayang ja’uh duduk di sini disaraw karana
(3) hidak sabagi dingan hurang bagi haku manunggu rantaw langang manumpang bu
(4) rung tarabang tinggi hamak hilang ditawan hangin hapa niyan malang ka
(5) ‘u tubuh hidak saruntung dingan kawan kanti satunda piya haku sa
(6) bagi dingan saburung pipit mannggu bangakar tinggan sapa ha (diantara baris 6 dengan 7:) baru (?)…ku (?)r muda
(7) kan puyang tidak hada sampay halah sanang hati hadik sanak hiyang
(8) banyak badan haku sudah halah hilang badan calaka sabap haku tabuwang
(9) juga hidak manarih ninik mamak duduk malu salama hidut
(10) sapa mangajar tidak hada sabap hati talalu hiba sayang disusun lama
(11) n tinggan haku hurang malang hurang calaka hidut marintang dingan
(12) sanak duduk mangarun hurang saja ba’ik cari pinto hilang ba’ik
(13) dalak pintu mati hamak hilang badan baku hamak sanang hati disanak
(14) ba’ik jalan ka’u hawak ha manurut jalan hiyang panjang
(15) mamuba (?) badan dingan surang hini karana hanya salah huntung salah su
(16) kat hidah sabagi dingan kawan kanti satunda baga haku hurang tasa
(17) garay didatas daniya badan haku hih sa’is kawan tulung haku
(18) hasan malu hidak mananggung nanggung tubuh haku hini ba’ik ma
(19) ru(atau nyau?) tang (atau wang?) rimba hiyang dalam hih sa’ih
Ruas kedua:
(1) Basumamilah mujur haku marajun hindu dandam haga
(2) m pakuwa ratap bilang hindu tangis tubuh kasiyan
(3) duduk maramuk hati ditampar tangan sambin manangis sayang
(4) di burung sudah lapas mangambur ja’uh sambin manangis hayi
(5) r mata marabas kakap singgak manak…….kabutih tali sayang tapiyan
(6) tapan mandi haku hidak di sini lagi haku sudah mangambur ja’uh
(7) manumpang burung tarabang tinggi manisir hawan iyang putih hamak
(8) sanang hati hipas bisan husay panana hibu sapa hurang hurang pangaga
(9) w sudah hilang di gumi hini badan haku singgak bunga mara
(10) lang kambang singgak buwah maralang jadi huntung haku himbaw mangada
(11) datang manya’ih (atau gih?) basiyung halang turun kalaman maram(?)uk hati
(12) sadun dihawak tahalu badan surang kasih hambin mamba’a
(13) haku hidak hitu sudah halah huntung mangapa daya hidak di
(14) rap kawan lagi ba’ik manumpang hangin lalu ba’ik
(15) hajung kala’ut hamak dikucang humbak hiyang garang hama
(16) sanang hati hiyang gila hamak husay kawan tinggan sampay
(17) tanalang sirih pinang hampan hadik sagadis tampuk ka’u jangan
(18) tarintang lagi jangan tarintang kapada haku sudah surat
(19) hurang malang satangan (baginda sutan).

Terjemahan bahasa kerinci dialek Hulu :
ruas pertama
aeh ini surat uhang katanggung rindu salamo idut aku jugo idak baik
sebab itu ilang malayang jauh duduk di sini di seru
karano idak sibagi dingan uhang bagi aku manunggu antau lengang
manumpang burung terbang tinggi mak ilang di tawan angin 
apo niyan malang kau tubuh,idak sauntung kawan kanti satundo
piyo aku sebagi dingan siburung pipit manunggu baluka tinggan
sapo akan muyang idak ado sampai
alah senang ati adik sanak ngan banyak
badan aku sudah lah ilang badan cilako
sebab aku tabuang jugo idak manaruh ninik mamak
duduk malu salamo idut
sebab mangaja idak ado
sebab ati tilalu ibo sayang didusun laman tinggan
aku uhang malang uhang cilako
idut marintang dingan sanak duduk mangaru uhang sajo
baik di cari pintu hilang baik didalak pintu mati
mak ilang badan aku mak senang ati dusanak
baik jalan kau awak manuhut jalan yang panjang
mangumbu badan dingan suhang ini
karano nyo salah untung salah sukat
idak sauntung kanti kawan satundo
bagi aku uhang tasirai di ateh duniyo
badan aku, aeh kawan tulung aku
asal malu tidak mananggung nanggung
tubuh aku ini baik manyaruwang rimbo
yang dalam aeh saeh.
Ruas Kedua
Bismillah mujur aku marajun rindu dendam
agam pakuwo ratap bilang rindu tangih tubuh kasiyan
duduk maramuk ati ditampar tangan sambin manangih
ayi mato marabeh kakap cinak manik ka putuh tali
sayang tapian tempat mandi 
aku idak disini agi
aku sudah mangambur jauh manumpang burung terbang tinggi
manyisir awan manyisir awan yang putih
mak senang ati ipar bisan usai punano ibu bapak
uhang pangigau sudah ilang di bumi ini
badan aku cinak bungo maralang kembang
cinak buah maralang jadi, untung aku
mangado mangaih basiyun elang turun kalaman
maramuk hati sedu di awak tahalu suhang
kasih ambin mambao aku, idak itu
sudah lah untung mengapo dayo
idak di arap kawan lagi 
baik manumpang angin lalu
baik manumpang jung kalaut
mak diguncang umbak yang garang
mak snang ati yang gilo
mak usay kawan tinggan
sampai tanalang sirih pinang ampan
adik sagadih tampuk kau jangan
tarintang agi, jangan tarintang kapado aku
sudah alah surat satangan bagindo sutan.

Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia

Ruas Pertama 
aeh ini surat orang menanggung rindu selama hidup aku juga tiada baik
sebab itu hilang melayang jauh duduk di sini di seru
karena tidak sepembagian dengan orang, bagian aku menunggu rantau sunyi
menumpang burung terbang tinggi supaya hilang di tawan angin 
apa nian malang kau tubuh,tidak seberuntung kawan seiringan
mengapa aku sepembagian dengan burung pipit menunggu belukar tinggal
sudah senang hati adik saudara yang banyak
badan aku sudah lah hilang badan celaka
sebab aku terbuang juga tidak mempunyai ninik mamak
duduk malu selama hidup
siapa yang mengajari tidak ada
sebab hati terlalu iba sayang didusun halaman tinggal
aku orang malang orang celaka
hidup merintangi saudara, duduk mengganggu orang saja
baik di cari pintu hilang baik dicari pintu mati
supaya  hilang badan aku supaya senang hati saudara
bagus jalan kau badan, menurut jalan yang panjang
membujuk badan dengan seorang ini
karena dia salah untung salah suratan
tidak seberuntung  kawan seiringan
bagi aku orang tersirai di atas dunia
badan aku, aeh kawan tolong aku
asal malu tidak menanggung nanggung
tubuh aku ini baik menyeruang rimba
yang dalam aeh saeh.
Ruas Kedua
Bismillah mujur aku merajut rindu dendam
ragam gurauan  ratap bilang rindu tangis tubuh kasihan
duduk meremuk hati ditampar tangan sambil menangis
air mata merebas kepalan tangan seperti manik putus talinya
sayang tepian tempat mandi 
aku tidak disini lagi
aku sudah mengambur jauh menumpang burung terbang tinggi
menyusuri awan yang putih
supaya senang hati sepupu usai pikiran ibu bapak
orang pemimpi sudah hilang di bumi ini
badan aku seperti bunga sebelum kembang
seperti buah sebelum jadi, untung aku
datang menjerit siulan elang turun kehalaman
meremuk hati sedu di badan terhalur seorang
kasih sambil mambawa aku,tidak itu
sudah lah untung mengapa daya
tiada di harap kawan lagi 
baik menumpang angin lalu
baik menumpang kapal kelaut
supaya digoncang ombak yang kuat
supaya senang hati yang gila
supaya selesai kawan tinggal
sampai layu sirih pinang ampan
adik sagadis tampuk kau jangan
terintangi lagi, jangan terintangi  oleh aku
selesai surat buatan bagindo sutan.


B. Surat Incung pada Dua Ruas Bambu disimpan sebagai pusaka di Mendapo Siulak

Buluh dua ruas bertulisan rencong

(1) hah basamilah mujur haku duduk mangarang surat sapatang hini mintak … ba…salamat haku mangarang hakan parapatah
(2) surat hincung hah sa’is sandir ka’u hiya surat dangar halah pula pasan tuwan bujang ka’u hiya surat kalu hada

(3) hurang datang handak mamaca ka’u hiya surat duduk menyambah ka’u dulu hapa halah sabap karana hitu karana (ka)

(4) ka’u duduk manumpang numpang hangun dusun laman hurang hagung bulaka-laka tuwan ka’u hurang tasiray tidak bakanti la

(5) gi manangis sambin bajalan hayir mata marabas kakap singgak manik kaputus tali hidak katuwan ma

(6) gi lagi duduk maradun bapanama surang dirisaja ka’u hiyatubuh jadi hungka sahamang put(i)h jadi burung sahunggas lu

(7) mang jadi panunggu ladang tinggan duduk baritung malang hawak sambin mangunding sukat tubuh jadi halah tangis siyang ma

(8) lam sayang dihujut tidak sampay hih sa’is sandir paminta banar ka’u hiya badan barang haku hujut

(9) rampang balaka pari hakan malang hanak hinduk surang hini dimun hada janjang ka langit bak..ik dituru

(10) t jalan hilang hamak…sanang hih hangkun jaya hadik hurang pangintang sudah halah ja’uh rami halah dusun lama

(11) n ka’u hiya hadik hagung gandang tidak hakan diyam cari halah junjung dingan ba’ik hamat kami

(12) ngadang baring ti dari ja’uh hamak sanang hibu bapa husay panana kurung kampung hurang pangigaw sudah hilang dari

(13) sini hilang manumpang hajung kala’ut balayar kala’ut lapas cakap haku ni……kapasir panjang ta

(14) campak kapulaw karang situ halah haku duduk manangis sayang dihawak salah sukat hidak sasukat dingan

(15) kanti kapada hidut ba’ik halah mati hamak ditanam hana hanay hamak bakapan da’un kayu

(16) hamak bamijan ranting jatuh hamak diratak riyangriyang hamak disikir langaw hijaw

(17) sudah bilang masuk saraga jinam jinin masuk hirat kasatana dimun diritungka

(18) siyan hawak jadi halah tangis siyang mala hayir mata balancur tikar sa

(19) dang kapada huntung hawak sapantun sirih kapatah junjung talitaw dagang ka tanah simbak hanjung karam

di la’ut bagay hayam dimabuk gadung

Terjemahan dalam bahasa Kerinci dialek hulu
Bismillah mujur aku duduk mangarang surat sepetang ini
mintak di beri selamat akan mangarang parpatah suhat Incung
aeh saeh sandir kau yo surat denga la pesan tuan bujang kau yo surat
kalu ado uhang datang mamaco kau iyo surat duduk manyambah kau dulu
apo lah sebab kereno itu,kareno kau duduk manumpang nunggu dusun laman orang agung
tuwan kau uhang tasirai idak bakanti 
lagi manangih sambin bajalan ayi mato marebeh kakap 
cinak manik kaputuh tali idak katuen magih agi
duduk maradun ba punano  suhang lihi sajo kau yo tubuh
jadi ungko samang putih jadi burung saunggeh lumang
jadi panunggu ladang tinggan duduk maritung malang awak
sambin mangunding sukat tubuh
jadi lah tangih siang malam
sayang diujut idak sampai
aeh saih paminta bna kau yo badan
barang ku ujut rampang balaku
apo akan malang anak induk suhang ini
kalu ado jenjang ku langit
baik diturut jalan ilang
mak snang aeh angkun jayo adik
uhang pangintang sudah lah jauh
rami alah dusun laman kau iyo adik agung gedang
idak akan diyam disini cari lah junjung dingan baik
mak kami ngadang dari jauh
mak snang ibu bapo
usay punano kurung kampung
uhang pangigau sudah ilang dari sini
ilang manumpang jung kalaut balayi kalaut lpeh
cakap ku ini tabuang ka pasir panjang
tacampak ka pulau karang
situ lah aku duduk manangih
sayang diawak salah sukat
idak sasukat dingan kanti
pado idut baiklah mati
mak ditanam anai anai
mak bakapan daun kayu
mak bamijan anting jatuh
mak diratap riyang riyang
mak disiki langau ijau
sudah bilang masuk surgo
jinam jinim masuk akhirat
dimuritung kasiyan awak
jadi tangih siang malam
ayir mato balancu tika
sdang pado untung awak
sapantun sirih kapatah junjung talitau gagang katanah simbak
jung karam dilaut, bagai ayam di mabuk gadung.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia
Bismillah mujur aku duduk mengarang surat sepetang ini
mintak di beri selamat akan mengarang pepatah surat Incung
aeh saeh sandir engkau wahai surat dengar lah pesan tuan bujang engkau wahai surat
kalau ada orang datang membaca engkau wahai surat duduk menyambah engkau dulu
apa lah sebab kerenanya,karena engkau duduk menumpang tinggal dusun halaman orang agung
tuan engkau orang tersirai tiada berkawan
lagi menangis sambil berjalan, ayir mata merebas kepalan tangan
seperti manik putus talinya tiada tempat berkata lagi
duduk merenung berpikiran  seorang diri saja kau wahai tubuh
jadi ungko siamang putih jadi burung siunggas lumang(tiada berbapak)
jadi penunggu ladang tinggal duduk berhitung malang diri
sambil memikirkan suratan tubuh
jadi lah tangis siang malam
sayang diwujud tiada sampai
aeh saih peminta benar engkau wahai badan
barang ku wujud susah berlaku
apa akan malang anak ibu seorang ini
kalau ada tangga ke langit
baik diturut jalan hilang
supaya senang aeh angku jaya adik
orang perintang sudah lah jauh
ramailah dusun halaman engkau wahai adik agung lagi besar
tiada akan berdiam disini cari lah junjungan dengan baik
supaya kami pergi jauh
supaya senang ibu bapa
selesai pikiran kurung kampung
orang pengigau sudah hilang dari sini
hilang menumpang kapal kelaut berlayar kelaut lepas
perkataan ku ini terbuang ke pasir panjang
tercampak ke pulau karang
disitu aku duduk menangis
sayang ditubuh salah suratan
tidak sesuratan dengan kawan
daripada hidup baiklah mati
supaya ditanam anai anai
supaya berkafan daun kayu
supaya bernisan ranting jatuh
supaya diratapi riyang riyang (sejenis binatang)
supaya dizikiri lalat hijau
sudah bilang masuk surga
jinam jinim masuk akhirat
berhitung kasihan badan
jadi tangis siang malam
ayir mata berluncur tikar
sedang kepada untung badan
seumpama sirih patah junjungnya berkaparan gagang ditanah simbak
kapal karam dilaut, bagai ayam di mabuk gadung(ayam setelah diadu)

keterangan : aeh saeh,,, tiada artinya hanya sebagai penguat bahwa ini syair ratapan.
Syair Syair masyarakat kerinci kuno merupakan syair ratapan seseorang kepada Nasibnya yang tidak sama dengan orang kebanyakan ataupu ratapan karena ditinggal kekasihnya, seperti contoh pada dua pusaka di atas ada beberapa kalimat yang sama. walaupun secara umum isi keduanya berbeda jauh. namun inti nya adalah syair ratapan yang berisi 
1. Kemalangan hidup seseorang
2. Ratapan kepada sang kekasih.

Insya Allah, Akan dibahas lagi beberapa surat Incung yang lain. bagi yang mau berdiskusi tentang Surat Incung ataupun Budaya Kerinci silakan klik ini : https://www.facebook.com/hafifulhadi.sunliensyar

Comments

luar biasa.....perbendaharaan ilmu saudara hafiful......
luar biasa.....perbendaharaan ilmu saudara hafiful......
simbolis naufal said…
sangat luar biasa rupanya jambi sangat kaya akan kebudayaan

Suku Kerinci

Suku Kerinci

Popular posts from this blog

Sekilas Sejarah Perkembangan Islam di Kerinci

Oleh: Hafiful Hadi Sunliensyar

A. Masuknya Islam Ke Wilayah Kerinci

Agama Islam telah  masuk ke kawasan Kerinci sekitar  abad ke  14 M, hal ini dapat dilihat di dalam naskah Undang-undang Tanjung Tanah. Walaupun naskah undang-undang tersebut berasal dari Kerajaan Dharmasraya-Malayupura yang rajanya saat itu penganut Budha Tantrayana, namun sang raja mengirim seorang Khoja (Khwaja) sebagai diplomatnya dalam menjalin hubungan dengan para  Dipati di Silunjur Bhumi Kerinci. Pendakwah itu bernama "Kuja (Khwaja/Khoja) Ali Dipati" sebagaimana yang tertulis dalam naskah (Kozok, 2006).  Khoja atau Khawaja yang dalam tradisi Islam di India maupun Persia merupakan panggilan untuk seorang pendakwah beraliran Tasawuf/Thariqah. Dalam historiografi tradisional 'Kuja Ali Dipati' bahkan tidak diketahui dan tidak pernah disebut sebagai leluhur orang Kerinci, sebaliknya historiografi tradisional tersebut menyebut  enam orang ulama sebagai penyebar Islam di Kerinci pada periode abad 13…

Sejarah Negeri Jambi

Ikhtisar Sejarah Negeri Melayu Jambi
oleh Hafiful Hadi S

Rujukan Utama : Ikhtisar Sejarah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Oleh Usman Meng

Kepercayaan dan agama Suku Kerinci sebelum Masuknya Islam

Suku Kerinci  merupakan suku tertua di pulau sumatera Yang mendiami dataran tinggi kerinci termasuk kedalam Rumpun Proto Melayu,di duga berasal dari yunan dataran cina selatan. Di indonesia suku dayak,suku batak Dan Minangkabau memiliki kedekatan budaya dengan Suku kerinci.
   Sejak Ribuan tahun yang lalu suku Kerinci menganut sistem kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Dimana mereka beranggapan ada kekuatan spritual lain yang mengendalikan alam semesta. Kekuatan Lain tersebut menurut mereka adalah sebagai berikut
     1. Peri  sebagai penguasa angin dan elemen udara lainnya serta bersemayam di langit
      2. Mambang Sebagai penguasa Hujan dan elemen air serta bersemayam di Laut
ada beberapa enam mambang yang dipercaya oleh suku kerinci yaitu
Mambang bujangMambang GadihMambang PanyiwatMambang PanyangkitMambang PanjumbukMambang Panyambung       3. Dewo sebagai Penguasa hutan dan elemen tanah serta bersemayam di pegunungan atau  hutan larangan
Selain mempercayai hal tersebut,suku ke…