Kamis, 19 September 2013

Syair Ratap tangis ( Karang Mindu) Suku Kerinci - Jambi

Syair Syair Kuno Masyarakat Kerinci Beraksara Incung
oleh : Hafiful Hadi Sunliensyar

Syair syair kuno masyarakat Kerinci biasanya di tulis dengan menggunakan Aksara Incung pada media Bambu dan Kertas.Dalam penelitian P. Voerhoe yang meneliti Pusaka Kerinci, syair syair tersebut lebih banyak diukir pada media bambu dalam bahasa kerinci disebut buluh dari pada media kertas (beberapa yang menggunakan kertas di temukan di Mendapo Semurup dan Mendapo Rawang). Benda benda bertulis Aksara Incung di anggap sakral oleh masyarakat suku Kerinci dan di Simpan sebagai pusaka. Aksara Incung pada dua ruas Bambu yang di sebut Bumbung sering digunakan sebagai alat upacara ritual seperti Tari Asyeik, naek Mahligai dan sebagainya.
Gambar 1 : Salah satu contoh Aksara Incung pada Bambu
Gambar 2 : Salah satu Contoh Aksara Incung Pada Kertas
                                                                                
Pusaka Surat Incung Kerinci yang di temukan sekarang berusia sekitar 100- 300 tahun, Hal ini disebabkan media pembuatan surat Incung amat mudah lapuk dan hancur termakan usia, hanya sekitar 167 an surat Incung yang ditemukan oleh P. Voerhoeve pada tahun 1947 . Dia bersama Guru Abdul Hamid telah berjasa mendokumentasikan dan menyalin beberapa surat Incung kedalam aksara latin. tetapi hasil salinan tersebut banyak yang tidak jelas maksud dan maknanya. Maka, melalui tulisan ini hasil terjemahan P. Voerhoeve  telah saya perbaiki dan di terjemahkan kembali kedalam bahasa kerinci serta ke dalam bahasa Indonesia. berikut beberapa Surat Incung yang berisi syair syair dan telah diperbaiki terjemahannya .
a. Surat Incung Pada Media Bambu dua Ruas disimpan sebagai Pusaka Oleh Rajo Sulah dusun Mukai Tengah, Siulak Mukai

Ruas pertama:

(1) hih hini karang surat hurang katanggung hindu salama hidut aku juga hidak ba’(i)
(2) k sabap hitu hilang malayang ja’uh duduk di sini disaraw karana
(3) hidak sabagi dingan hurang bagi haku manunggu rantaw langang manumpang bu
(4) rung tarabang tinggi hamak hilang ditawan hangin hapa niyan malang ka
(5) ‘u tubuh hidak saruntung dingan kawan kanti satunda piya haku sa
(6) bagi dingan saburung pipit mannggu bangakar tinggan sapa ha (diantara baris 6 dengan 7:) baru (?)…ku (?)r muda
(7) kan puyang tidak hada sampay halah sanang hati hadik sanak hiyang
(8) banyak badan haku sudah halah hilang badan calaka sabap haku tabuwang
(9) juga hidak manarih ninik mamak duduk malu salama hidut
(10) sapa mangajar tidak hada sabap hati talalu hiba sayang disusun lama
(11) n tinggan haku hurang malang hurang calaka hidut marintang dingan
(12) sanak duduk mangarun hurang saja ba’ik cari pinto hilang ba’ik
(13) dalak pintu mati hamak hilang badan baku hamak sanang hati disanak
(14) ba’ik jalan ka’u hawak ha manurut jalan hiyang panjang
(15) mamuba (?) badan dingan surang hini karana hanya salah huntung salah su
(16) kat hidah sabagi dingan kawan kanti satunda baga haku hurang tasa
(17) garay didatas daniya badan haku hih sa’is kawan tulung haku
(18) hasan malu hidak mananggung nanggung tubuh haku hini ba’ik ma
(19) ru(atau nyau?) tang (atau wang?) rimba hiyang dalam hih sa’ih
Ruas kedua:
(1) Basumamilah mujur haku marajun hindu dandam haga
(2) m pakuwa ratap bilang hindu tangis tubuh kasiyan
(3) duduk maramuk hati ditampar tangan sambin manangis sayang
(4) di burung sudah lapas mangambur ja’uh sambin manangis hayi
(5) r mata marabas kakap singgak manak…….kabutih tali sayang tapiyan
(6) tapan mandi haku hidak di sini lagi haku sudah mangambur ja’uh
(7) manumpang burung tarabang tinggi manisir hawan iyang putih hamak
(8) sanang hati hipas bisan husay panana hibu sapa hurang hurang pangaga
(9) w sudah hilang di gumi hini badan haku singgak bunga mara
(10) lang kambang singgak buwah maralang jadi huntung haku himbaw mangada
(11) datang manya’ih (atau gih?) basiyung halang turun kalaman maram(?)uk hati
(12) sadun dihawak tahalu badan surang kasih hambin mamba’a
(13) haku hidak hitu sudah halah huntung mangapa daya hidak di
(14) rap kawan lagi ba’ik manumpang hangin lalu ba’ik
(15) hajung kala’ut hamak dikucang humbak hiyang garang hama
(16) sanang hati hiyang gila hamak husay kawan tinggan sampay
(17) tanalang sirih pinang hampan hadik sagadis tampuk ka’u jangan
(18) tarintang lagi jangan tarintang kapada haku sudah surat
(19) hurang malang satangan (baginda sutan).

Terjemahan bahasa kerinci dialek Hulu :
ruas pertama
aeh ini surat uhang katanggung rindu salamo idut aku jugo idak baik
sebab itu ilang malayang jauh duduk di sini di seru
karano idak sibagi dingan uhang bagi aku manunggu antau lengang
manumpang burung terbang tinggi mak ilang di tawan angin 
apo niyan malang kau tubuh,idak sauntung kawan kanti satundo
piyo aku sebagi dingan siburung pipit manunggu baluka tinggan
sapo akan muyang idak ado sampai
alah senang ati adik sanak ngan banyak
badan aku sudah lah ilang badan cilako
sebab aku tabuang jugo idak manaruh ninik mamak
duduk malu salamo idut
sebab mangaja idak ado
sebab ati tilalu ibo sayang didusun laman tinggan
aku uhang malang uhang cilako
idut marintang dingan sanak duduk mangaru uhang sajo
baik di cari pintu hilang baik didalak pintu mati
mak ilang badan aku mak senang ati dusanak
baik jalan kau awak manuhut jalan yang panjang
mangumbu badan dingan suhang ini
karano nyo salah untung salah sukat
idak sauntung kanti kawan satundo
bagi aku uhang tasirai di ateh duniyo
badan aku, aeh kawan tulung aku
asal malu tidak mananggung nanggung
tubuh aku ini baik manyaruwang rimbo
yang dalam aeh saeh.
Ruas Kedua
Bismillah mujur aku marajun rindu dendam
agam pakuwo ratap bilang rindu tangih tubuh kasiyan
duduk maramuk ati ditampar tangan sambin manangih
ayi mato marabeh kakap cinak manik ka putuh tali
sayang tapian tempat mandi 
aku idak disini agi
aku sudah mangambur jauh manumpang burung terbang tinggi
manyisir awan manyisir awan yang putih
mak senang ati ipar bisan usai punano ibu bapak
uhang pangigau sudah ilang di bumi ini
badan aku cinak bungo maralang kembang
cinak buah maralang jadi, untung aku
mangado mangaih basiyun elang turun kalaman
maramuk hati sedu di awak tahalu suhang
kasih ambin mambao aku, idak itu
sudah lah untung mengapo dayo
idak di arap kawan lagi 
baik manumpang angin lalu
baik manumpang jung kalaut
mak diguncang umbak yang garang
mak snang ati yang gilo
mak usay kawan tinggan
sampai tanalang sirih pinang ampan
adik sagadih tampuk kau jangan
tarintang agi, jangan tarintang kapado aku
sudah alah surat satangan bagindo sutan.

Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia

Ruas Pertama 
aeh ini surat orang menanggung rindu selama hidup aku juga tiada baik
sebab itu hilang melayang jauh duduk di sini di seru
karena tidak sepembagian dengan orang, bagian aku menunggu rantau sunyi
menumpang burung terbang tinggi supaya hilang di tawan angin 
apa nian malang kau tubuh,tidak seberuntung kawan seiringan
mengapa aku sepembagian dengan burung pipit menunggu belukar tinggal
sudah senang hati adik saudara yang banyak
badan aku sudah lah hilang badan celaka
sebab aku terbuang juga tidak mempunyai ninik mamak
duduk malu selama hidup
siapa yang mengajari tidak ada
sebab hati terlalu iba sayang didusun halaman tinggal
aku orang malang orang celaka
hidup merintangi saudara, duduk mengganggu orang saja
baik di cari pintu hilang baik dicari pintu mati
supaya  hilang badan aku supaya senang hati saudara
bagus jalan kau badan, menurut jalan yang panjang
membujuk badan dengan seorang ini
karena dia salah untung salah suratan
tidak seberuntung  kawan seiringan
bagi aku orang tersirai di atas dunia
badan aku, aeh kawan tolong aku
asal malu tidak menanggung nanggung
tubuh aku ini baik menyeruang rimba
yang dalam aeh saeh.
Ruas Kedua
Bismillah mujur aku merajut rindu dendam
ragam gurauan  ratap bilang rindu tangis tubuh kasihan
duduk meremuk hati ditampar tangan sambil menangis
air mata merebas kepalan tangan seperti manik putus talinya
sayang tepian tempat mandi 
aku tidak disini lagi
aku sudah mengambur jauh menumpang burung terbang tinggi
menyusuri awan yang putih
supaya senang hati sepupu usai pikiran ibu bapak
orang pemimpi sudah hilang di bumi ini
badan aku seperti bunga sebelum kembang
seperti buah sebelum jadi, untung aku
datang menjerit siulan elang turun kehalaman
meremuk hati sedu di badan terhalur seorang
kasih sambil mambawa aku,tidak itu
sudah lah untung mengapa daya
tiada di harap kawan lagi 
baik menumpang angin lalu
baik menumpang kapal kelaut
supaya digoncang ombak yang kuat
supaya senang hati yang gila
supaya selesai kawan tinggal
sampai layu sirih pinang ampan
adik sagadis tampuk kau jangan
terintangi lagi, jangan terintangi  oleh aku
selesai surat buatan bagindo sutan.


B. Surat Incung pada Dua Ruas Bambu disimpan sebagai pusaka di Mendapo Siulak

Buluh dua ruas bertulisan rencong

(1) hah basamilah mujur haku duduk mangarang surat sapatang hini mintak … ba…salamat haku mangarang hakan parapatah
(2) surat hincung hah sa’is sandir ka’u hiya surat dangar halah pula pasan tuwan bujang ka’u hiya surat kalu hada

(3) hurang datang handak mamaca ka’u hiya surat duduk menyambah ka’u dulu hapa halah sabap karana hitu karana (ka)

(4) ka’u duduk manumpang numpang hangun dusun laman hurang hagung bulaka-laka tuwan ka’u hurang tasiray tidak bakanti la

(5) gi manangis sambin bajalan hayir mata marabas kakap singgak manik kaputus tali hidak katuwan ma

(6) gi lagi duduk maradun bapanama surang dirisaja ka’u hiyatubuh jadi hungka sahamang put(i)h jadi burung sahunggas lu

(7) mang jadi panunggu ladang tinggan duduk baritung malang hawak sambin mangunding sukat tubuh jadi halah tangis siyang ma

(8) lam sayang dihujut tidak sampay hih sa’is sandir paminta banar ka’u hiya badan barang haku hujut

(9) rampang balaka pari hakan malang hanak hinduk surang hini dimun hada janjang ka langit bak..ik dituru

(10) t jalan hilang hamak…sanang hih hangkun jaya hadik hurang pangintang sudah halah ja’uh rami halah dusun lama

(11) n ka’u hiya hadik hagung gandang tidak hakan diyam cari halah junjung dingan ba’ik hamat kami

(12) ngadang baring ti dari ja’uh hamak sanang hibu bapa husay panana kurung kampung hurang pangigaw sudah hilang dari

(13) sini hilang manumpang hajung kala’ut balayar kala’ut lapas cakap haku ni……kapasir panjang ta

(14) campak kapulaw karang situ halah haku duduk manangis sayang dihawak salah sukat hidak sasukat dingan

(15) kanti kapada hidut ba’ik halah mati hamak ditanam hana hanay hamak bakapan da’un kayu

(16) hamak bamijan ranting jatuh hamak diratak riyangriyang hamak disikir langaw hijaw

(17) sudah bilang masuk saraga jinam jinin masuk hirat kasatana dimun diritungka

(18) siyan hawak jadi halah tangis siyang mala hayir mata balancur tikar sa

(19) dang kapada huntung hawak sapantun sirih kapatah junjung talitaw dagang ka tanah simbak hanjung karam

di la’ut bagay hayam dimabuk gadung

Terjemahan dalam bahasa Kerinci dialek hulu
Bismillah mujur aku duduk mangarang surat sepetang ini
mintak di beri selamat akan mangarang parpatah suhat Incung
aeh saeh sandir kau yo surat denga la pesan tuan bujang kau yo surat
kalu ado uhang datang mamaco kau iyo surat duduk manyambah kau dulu
apo lah sebab kereno itu,kareno kau duduk manumpang nunggu dusun laman orang agung
tuwan kau uhang tasirai idak bakanti 
lagi manangih sambin bajalan ayi mato marebeh kakap 
cinak manik kaputuh tali idak katuen magih agi
duduk maradun ba punano  suhang lihi sajo kau yo tubuh
jadi ungko samang putih jadi burung saunggeh lumang
jadi panunggu ladang tinggan duduk maritung malang awak
sambin mangunding sukat tubuh
jadi lah tangih siang malam
sayang diujut idak sampai
aeh saih paminta bna kau yo badan
barang ku ujut rampang balaku
apo akan malang anak induk suhang ini
kalu ado jenjang ku langit
baik diturut jalan ilang
mak snang aeh angkun jayo adik
uhang pangintang sudah lah jauh
rami alah dusun laman kau iyo adik agung gedang
idak akan diyam disini cari lah junjung dingan baik
mak kami ngadang dari jauh
mak snang ibu bapo
usay punano kurung kampung
uhang pangigau sudah ilang dari sini
ilang manumpang jung kalaut balayi kalaut lpeh
cakap ku ini tabuang ka pasir panjang
tacampak ka pulau karang
situ lah aku duduk manangih
sayang diawak salah sukat
idak sasukat dingan kanti
pado idut baiklah mati
mak ditanam anai anai
mak bakapan daun kayu
mak bamijan anting jatuh
mak diratap riyang riyang
mak disiki langau ijau
sudah bilang masuk surgo
jinam jinim masuk akhirat
dimuritung kasiyan awak
jadi tangih siang malam
ayir mato balancu tika
sdang pado untung awak
sapantun sirih kapatah junjung talitau gagang katanah simbak
jung karam dilaut, bagai ayam di mabuk gadung.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia
Bismillah mujur aku duduk mengarang surat sepetang ini
mintak di beri selamat akan mengarang pepatah surat Incung
aeh saeh sandir engkau wahai surat dengar lah pesan tuan bujang engkau wahai surat
kalau ada orang datang membaca engkau wahai surat duduk menyambah engkau dulu
apa lah sebab kerenanya,karena engkau duduk menumpang tinggal dusun halaman orang agung
tuan engkau orang tersirai tiada berkawan
lagi menangis sambil berjalan, ayir mata merebas kepalan tangan
seperti manik putus talinya tiada tempat berkata lagi
duduk merenung berpikiran  seorang diri saja kau wahai tubuh
jadi ungko siamang putih jadi burung siunggas lumang(tiada berbapak)
jadi penunggu ladang tinggal duduk berhitung malang diri
sambil memikirkan suratan tubuh
jadi lah tangis siang malam
sayang diwujud tiada sampai
aeh saih peminta benar engkau wahai badan
barang ku wujud susah berlaku
apa akan malang anak ibu seorang ini
kalau ada tangga ke langit
baik diturut jalan hilang
supaya senang aeh angku jaya adik
orang perintang sudah lah jauh
ramailah dusun halaman engkau wahai adik agung lagi besar
tiada akan berdiam disini cari lah junjungan dengan baik
supaya kami pergi jauh
supaya senang ibu bapa
selesai pikiran kurung kampung
orang pengigau sudah hilang dari sini
hilang menumpang kapal kelaut berlayar kelaut lepas
perkataan ku ini terbuang ke pasir panjang
tercampak ke pulau karang
disitu aku duduk menangis
sayang ditubuh salah suratan
tidak sesuratan dengan kawan
daripada hidup baiklah mati
supaya ditanam anai anai
supaya berkafan daun kayu
supaya bernisan ranting jatuh
supaya diratapi riyang riyang (sejenis binatang)
supaya dizikiri lalat hijau
sudah bilang masuk surga
jinam jinim masuk akhirat
berhitung kasihan badan
jadi tangis siang malam
ayir mata berluncur tikar
sedang kepada untung badan
seumpama sirih patah junjungnya berkaparan gagang ditanah simbak
kapal karam dilaut, bagai ayam di mabuk gadung(ayam setelah diadu)

keterangan : aeh saeh,,, tiada artinya hanya sebagai penguat bahwa ini syair ratapan.
Syair Syair masyarakat kerinci kuno merupakan syair ratapan seseorang kepada Nasibnya yang tidak sama dengan orang kebanyakan ataupu ratapan karena ditinggal kekasihnya, seperti contoh pada dua pusaka di atas ada beberapa kalimat yang sama. walaupun secara umum isi keduanya berbeda jauh. namun inti nya adalah syair ratapan yang berisi 
1. Kemalangan hidup seseorang
2. Ratapan kepada sang kekasih.

Insya Allah, Akan dibahas lagi beberapa surat Incung yang lain. bagi yang mau berdiskusi tentang Surat Incung ataupun Budaya Kerinci silakan klik ini : https://www.facebook.com/hafifulhadi.sunliensyar

Sabtu, 14 September 2013

Sejarah Negeri Jambi

Ikhtisar Sejarah Negeri Melayu Jambi
oleh Hafiful Hadi S

Rujukan Utama : Ikhtisar Sejarah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Oleh Usman Meng

-->
a. Kerajaan melayu dan ekspedisi pamalayu
Kerajaan melayu mulai dikenal dan tercantum didalam sejarah tiongkok  pada tahun 644 m , karena pada tahun tersebut malayu mengirimkan utusannya sambil membawa hasil buminya ke negeri cina . kerajaan ini pernah ditaklukan oleh kerajaan sriwijaya pada tahun 700 m. setelah sriwijaya mengalami masa kemundurannya pada sekitar abad ke 12 , kerajaan melayu mulai bangkit kembali ( pada tahun 1178 m malayu diperintah oleh seorang raja bernama  Srimat Trailokiaraja Maulibusana Warmadewa dengan tun telanai sebagai maha senopatinya).


Belum begitu lama mengalami kebangkitannya setelah kemunduran Sriwijaya, kerajaan Singasari pada saat itu diperintah oleh prabu kartanegara memerintah dari tahun 1268 M sampai 1292 M , menyerang kerajaan malayu pada tahun 1275 M serta menjadikannya sebagai bagian dari daerah nusantara dari tahun  1275 M sampai 1249 m (andon maring malayu ( serang kerajaan Melayu ). Perintah kartanegara tatkala memberangkatkan pasukannya di pelabuhan tuban). Penaklukan kerajaan melayu oleh singasari ini dilaksanakan dalam satu ekspedisi yang dikenal dengan ekspedisi pamalayu  dipimpin oleh kebo anabrang. Raja ini sangat terkenal dengan politik ekspansinya menaklukan jawa tengah dan bali pada tahun1284 m.


Setelah berhasil menaklukan kerajaan malayu , ekspedisi ini kembali kejawa sekitar tahun 1294 m sementara prabu kartanegara telah tewas sewaktu pemberontakan oleh Jayakatwang adipati Kediri pada tahun 1292 m. setelah wafatnya prabu kartanegara , singasari berada dibawah kekuasaan Jaya Katwang, dengan demikian hilanglah nama kerajaan singasari.


Melalui beberapa peristiwa dan upaya yang dilakukan oleh raden wijaya , kemenakan dan menantu Prabu Kartanegara ,sebagai pengganti kerajaan singasari berdirilah kerajaan majapahit tepatnya berdiri sekitar  1294 m yang kemudian berhasil pula menaklukan jayaktwang. Raden wijaya adalah pendiri dan raja pertama kerajaan majapahit dari tahun 1294 m sampai 1309 m dengan nama kerthajasa jayawardhana.


Ekspedisi pamalayu yang telah kembali saat berdirinya kerajaan majapahit, kembali dengan keberhasilan menaklukan malayu dan membaewa pula dua orang puteri malayu bernama dara petak dan dara jingga ( menurut buku pararaton) kedua puteri malayutersebut diperistri oleh raja dan seorang pembesar kerajaan majapahit . dari kedua puteri inilah lahir pemimpin dan pembesar kenamaan yaitu jayanegara dan adityawarman.
b. Jaya Negara dan Adityawarman
Dara petak  diperistri oleh Raden wijaya dan setelah menjadi istri raden wijaya diberi nama Inderaswari. Dari perkawinan mereka lahirlah putra yang diberi nama kalagemet nama kecil prabu Jayanegara yang selanjutnya menggantikan Raden Wijaya sebagai raja Kedua majapahit.


Pada masa jayanegara untuk pertama kalinya pulau jawa didatangi oleh bangsa barat. Tercatat pada tahun 1321 M , Odorico de Pardenone seorang paderi berkebangsaan portugis mendarat ditanah jawa. Pada tahun 1323 M ia diberi gelarSsri Sundapamdewadiswara. Prabu jayanegara wafat pada tahun 1328 M , abunyab ditempatkan disyila petak dan bubat dalam wujud wisnu dan di sukalila dalam wujud Amoghasidi.


Sedangkan dara jingga diperistri oleh seorang pembesar kerajaan majapahit bernama Adwayawarman. Setelah diperistri adwayawarman dan dalam keadaan hamil dara jingga kembali ke malayu ( Jambi) dan melahirkan seorang anak bernama Adityawarman yang nama kecilnya Ajimantrolot.


Kemudian adityawarman dibesarkan dan dididik dalam keraton majapahit . pada tahun 1325 M adityawarma diutus ke China sebagai duta kerajaaan majapahit pada waktu itu diperintah prabu jayanegara dan pada tahun1333 M kembali diutus kesana di zaman Ratu Tribuanatunggadewi. Pada tahun 1334 M, Adityawarman memangku jabatan yang tinggi di keratin majapahit, disebut dengan Werdhamantri dengan gelar arya Dewa Raja pu Aditya. Adityawarman juga dikenal sebagai panglima perang sadeng. Selanjutnya pada tahun 1347 m adityawarman berada dimalayu daerah asal ibundanya , menggantikan Raja Maulimarwadewa ( srimat tribuana raja mauliwarmadewa yang memerintah kerajaan Malayu 1286-1347 m).  dan dinobatkan sebagai Maharaja Diraja bukan saja untuk kerajaan Melayu di jambi juga berlaku untuk seluruh Sumatera kedudukannya saat itu dinamakan dengan raja swarna bhumi. Prasasti2 adityawarman kebanyakan dapat ditemui  di daerah sumatera barat tepatnya  disungai langsat dan rambahan. Daerah inilah yang dituju adityawarman sebagai sasaran perluasaan sayap kerajaannya ke barat dan kemudian dijadikannya sebagai inti kerajaan melayu. Adityawarman memilih tempat ini karena dengan perhitungan letaknya yang strategis untuk perdagangan disini juga terdapat jalan menuju Palembang, Jambi dan riau.

Gambar 2 : Candi Muaro Jambi
disamping   untuk menguasai perdagangan tersebut perluasan ke daerah barat dimaksudkan agar adityawarman juga dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh majapahit untuk mencegah usaha raja raja di sumatera yang hendak menghidupkan lagi  kekuasaan Kerajaan Sriwijaya.meskipun demikian adityawarman tetap menyatakan dirinya sebagai  raja kerajaan Malayu dan werdamantri keratin majapahit dengan memakai gelar Udaya dutyawarman atau adityawarmadaya pratapa parakra marajendra maulimarwadewa.  Perluasaan daerah kerajaan malayu ke barat tersebut diatas yang selanjutnya dijadikan inti kerajaan malayu, dengan mendirikan kerajaan pagarruyung pada tahun 1349 M dan lansung menjadi raja kerajaan itu yang pertama, sedangkan kerajaan malayu adalah merupakan cikal bakal kerajaan pagaruyung.


c. Puti Selaro Pinang Masak dan Kerajaan Jambi


Setelah Adityawarman wafat  ia digantikan oleh puteranya yang bernama Maharaja Mauli ( Ananggawarman) kerajaan pagaruyung dibawah pimpinan ananggawarman berusaha  untuk melepaskan diri dari kekuasaan majapahit. Maka akibatnya terjadi peperangan antara pagaruyung dengan majapahit  ( dari perang ini pula cikal bakal istilah Minangkabau berawal). Pertempuran maha dahsyat yang memakan banyak korban jiwa ini terjadi di padang Sibusuk pada tahun 1409 M yang membawa akibat fatal bagi kerajaan pagaruyung. Nagari nagari mulai memisahkan diri dan berotonomi penuh, islampun  mulai menyebar di Minangkabau.


Kemungkinan besar permulaan abad 15 M inilah salah seorang keturunan Adityawarman bernama Puti Selaro Pinang masakyang berada di Pagaruyung Kembali ke daerah asalnya di jambi (menurut  A. Wahab Madjid  setelah pemerintahan Ananggawarman sebagai Raja Terakhir yang menduduki Tahta  kerajaan di Pagaruyung selaku penerus kerajaan malayu. Maka kerajaan Malayu pecah menjadi dua bagian . bagian pertama disebut Luhak nan bapanghulu pulang ke Minangkabau. Bagian kedua  disebut alam na Berajo kembali ke Kerajaan Jambi ).  Menurut kisahnya, kepulangan puteri ini ke malayu dengan menelusuri sungai Batanghari sembari melepaskan sepasang angsa putih ( kemudian dikenal dengan sebutan angso Duo). Tempat dimana puteri ini melepaskan angsa tersebut tidak ada keterangan pasti, diduga dilepaskan dari siguntur, dengan pertimbanga bahwa disana , ditepi bagian hulu sungai Batanghari terdapat bekas2 candi, lagi pula siguntur letaknya tidak jauh dari sungai langsat daerah ditemukannya prasasti2 dan patung2 peninggalan adityawarman sebagaimana diterangkan.


Setelah melepas angsa tersebut , puteri lantas berlayar menghiliri sungai Batanghari dengan niat dimana angsa itu mendarat disana dia akan membangun istananya. Angsa tersebut menurut kisahnya mendarat di sekitar mes korem garuda putih Masjid Agung Alfalah itulah sebabnya tempat tersebut disebut  Tanah Pilih , tempat raja raja kerajaan Jambi mendirikan Istana nya.

Gambar 3 : Masjid Agung Al Falah
 


Ketika puti selaro pinang masak sampai ditanah malayu, raja malayu saat itu adalah Tan Talani memerintah tahun 1400-1460 berkedudukan di Muaro jambi ( Tan Talani bukan Tun Talanai sebagaimana yang banya praduga orang. Tun Talanai adalah Maha Senopati Kerajaan malayu, pada zaman Raja Srimat Tribuana Warmadewa dan tun talanai pula lah yang membuat patung budha kini disimpan di Bangkok . patung tersebut di temukan di djaija sebelah utara semenanjung Malaya pada tahun 1183 M).


Setelah tan talani wafat ia digantikan oleh puti selaro Pinang Masak memerintah tahun 1460 - 1480 dan berkedudukan di Ujung jabung. Setalah menjadi raja Kerajaan jambi, puti selaro pinang masak menikah dengan Ahmad Barus II yang lebih dikenal dengan nama Datuk Paduko Berhalo ( Ahmad Barus II keturuna yang ke tujuh dari Sayyidina Zainal Abidin  bin husein putra saidatina Fatimah Binti Muhammad Rasulullah dia dipanggil datuk paduka berhalo karena dial ah yang memusnahkan berhala berhala yang di puja rakyat jambi di pulau berhala sebagaimana menurut Ngebih Sutodilogo 1 rabiul akhir 1317 H hal. 276. Menurut prof. M. O bafadhal setelah menikah dengan puti selaro pinang masak ia berganti nama menjadi Ahmad Salim).
Dari perkawinan tersebut mereka di anugerahi  seorang puteri yaitu Rangkayo Gemuk dan tiga orang putera  yang masing masing menjadi Raja Raja jambi yaitu :
1.       Rangkayo Pingai (1480-1490)
2.       Rangkayo Kedataran ( 1490 – 1500)
3.       Rangkayo Hitam ( 1500 – 1515)
        Beliau mempunyai banyak Istri salah satu nya adalah  Puti Mayang Mangurai anak Temenggung Merah mato dari Muaro Tembesi. konon istri beliau ada pula di Kerinci, Mataram dan Indrapura .
      gambar : Makam Rangkayo Hitam di Tanjung Jabung
         
 
          dan diteruskan keturunannya yaitu ;
1.       Pangeran Hilang di air disebut Penembahan Rantau Kapas (1515- 1540)
2.       Penembahan Rengas Pandak ( 1540 – 1565)
3.       Penembahan Bawah sawo ( 1565 – 1590 )
4.       Penembahan Kota Baru namun karena masih kecil  diganti oleh patihnya bernama Kiyahi Mas Patih ( 1590 – 1615 )
d. Kesultanan Jambi
Sejak tahun 1615 sampai 1904 Kerajaan Jambi berubah menjadi bentuk Kesultanan Jambi dengan  Sultan pada Kurun Waktu tersebut adalah
1.       Pangeran Kedak gelar Sultan Abdul Kahar ( 1615 – 1643 )
Pada masa pemerintahannya , tepatnya 1615 berlabuh dua buah kapal dagang belanda ( wapen’s van Amsterdam dan Middelburg) yang dipimpin Abraham Strek dengan maksud mendapatkan izin mendirikan Loji Dagang. Loji dagang tsb baru berdiri tahun 1616 namun ditutup paksa oleh rakyat jambi tujuh tahun kemudian.  Pada tahun 1636, belanda datang lagi mendirikan kantor dagang. Di jawa, belanda mendapat perlawanan dari Sultan Agung Mataram. Dalam situasi tersebut Sultan Abdul Kahar memihak dan membantu Sultan Agung. Hendrik van Gent pembesar VOC mengusulkan kepada Gubernur Jenderalnya di Batavia supaya melakukan perang dengan kesultanan Jambi namun ditolak.
2.       Pangeran Dipati Anom gelar Sultan Agung Abdul Djalil (1643 – 1665)
Pada masa pemerintahannya di buat kontrak dagang pertama antara Kerajaan Jambi dan VOC. Di zaman ini pula Kesultanan Jambi mulai menguasai wilayah pamuncak nan tigo Kaum di Wilayah Kerinci Rendah dan berhasil membujuk Depati Bertujuh  serta Depati Empat, Delapan Helai Kain untuk bersekutu dengan Kesultanan Jambi.
3.       Dipati Penulis  Sultan Abdul Muhyi gelar Sultan Sri Anum Suria Ingologo  ( 1665 – 1690 )
Pada tahun 1665 terjadi ketegangan hubungan Jambi dan Belanda  yang menimbulkan permusuhan . pada tahun 1690, kepala kantor VOC Syabrandelt Swart dibunuh di desa gedung terbakar  oleh pasukan Sultan.
Dengan segala tipu muslihatnya, belanda mengundang Sultan Sri Anum Suria Ingologo ke Muaro Kumpeh lalu di tangkap dan dibawa ke Batavia untuk dibuang ke pulau banda.
Pada lima dasawarsa kemudian sejak 1690 – 1740 pemerintahan kesultanan Jambi di pengaruhi dan di campuri oleh Belanda sehingga ketika itu di Jambi mempunyai dua Sultan yaitu Pangeran Candra Negara dan Pangeran Ratu Raden Culip.
4.       Raden Candra Negara atau Pangeran Dipati gelar Sultan Raja Kiyahi Gede tahun 1690 – 1696
Pangeran Dipati merupakan sultan yang diangkat oleh Belanda dan berkedudukan di tanah Pilih jambi. Pangeran Ratu Radin Culip dan pangeran Kiyahi Singo Pati tidak senang terhadap sikap Raden Candra Negara yang amat lemah terhadap belanda . mereka lalu mengundurkan diri ke pedalaman Jambi dan mendirikan ibukota Kesultanan Jambi di Mangunjayo ( Muaro Tebo).
5.       Pangeran Ratu Raden Culip gelar Sultan Sri Maharaja Batu atau Sultan Jurubatu 1690 – 1721
Pangeran Ratu Raden culip merupakan sultan yang tidak diangkat oleh belanda dan berkedudukan di Muaro tebo. Dalam menjalankan roda pemerintahan dia dibantu oleh Kiyahi Singo pati. Beliau menguasai Sembilan Lareh Puncak Palembang yaitu Bengkulu, Palembang, Tebing Tinggi, Limun, Batang Asai, Rejang, Ulu Musi, Lahat, sebelat. Pada tahun 1696 hubungan kesultanan Jambi dengan belanda dalam permusuhan dan raden candra Negara gelar sultan Kiyahi Gde tidak dapat berbuat apa apa sesudah sultan Kiyai Gde meninggal ia da digantikan anaknya Sultan Muhammad Syah
gambar 5 : Keraton Kesultanan Jambi di Kampung Tengah Muara Tembesi
gambar 6 : Keraton Kesultanan Jambi di Muaro Tebo

 
6.       Sultan Muhammad Syah  1696- 1740
Kemudian hubungan belanda dan Jambi membaik pada tahun 1707 belanda di izinkan Sultan Muhammad Syah mendirikan Kantor dan benteng  di Muara Kumpeh Hilir.
Dengan maksud memperkuat kesultanan Jambi , Sultan sri Maharaja Batu dari mangunjayo kembali ke jambi dan berhasil menggantikan Sultan Muhammad Syah dan bergelar Sultan Suto Ingologo. Pengangkatan Sultan Suto dilogo tidak disenangi Belanda  dengan berabagi tipu muslihat Sultan suto Ingologo di tangkap dan diasingkan di Batavia sebagai gantinya Kembali Sultan Muhammad Syah sebagai Sultan jambi
7.       Sultan Istera Ingologo 1740 – 1770
Setelah Sultan Muhammad Syah wafat dia digantikan oleh Sultan Istera Ingologo dari garis keturunan Mangunjayo. Pergolakan melawan belanda menjadi lebih meningkat lagi dibawah pergolakannya yang bersifat tegas terhadap belanda. Dia bertindak demikian itu terhadap belanda pada tahun 1742, karena dia teringat bahwa ayahnya Raden Culip ditangkap dan diasingkan Belanda ke Batavia karena mengambil alih kekuasaan dari Sultan Mhd.syah. dia mampu mengusir orang orang Belanda.
Sejak tahun 1740 – 1858, pemerintahan kesultanan jambi  kembali dijabat oleh satu orang sultan. Dimulai masa Sultan Istera Ingologo setelah itu berturut turut sultan Jambi adalah
8.       Sultan Ahmad Zainuddin gelar Sultan Anom Sri Ingologo  1770 – 1790
9.       Sultan Mas’ud Badarudin gelar Sultan Ratu Sri Ingologo 1790 – 1812
10.   Raden Denting Sultan Muhammad Mahiddin gelar Sultan Agung Sri Ingalago 1812 – 1833
Ketika Kesultanan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badaruddin Berperang dengan belanda tahun 1819 – 1821 , sultan Jambi saat itu , sultan Agung sri Ingalago mengirim bantuan tentara pilihan yang dipimpin oleh Pangeran ratu
11.   Sultan Muhammad Fachrudin gelar Sultan Keramat 1833 – 1841
Tahun 1833 pantai timur kesultanan jambi diduduki oleh bajak laut yang berpusat di muara sungai Batanghari. Bajak bajak laut itu diusir oleh angkatan laut belanda, namun demikian belanda belum dapat membujuk sultan untuk mendapatkan konsesinya yang telah dibatalkan oleh sultan Sri Ingalogo.
Sultan Muhammad Fahrudin menyerang Belanda di Rawas Palembang, dia terkepung oleh pasukan belanda dibawah pimpinan Letnan Kolonel Michiels yang memaksanya menandatangani perjanjian Korte Verkelaring pada tanggal  4 n0vember 1833 di Sungai baung
1.       Kesultanan Jambi dilindungi dan dikuasai oleh kerajaan Belanda
2.       Kerajaan belanda berhak membuat pertahanan dalam daerah jambi bila perlu.
Pada tahun itu juga muara kumpeh diduduki belanda. Perjanjian itu di senpurnakan oleh resident Palembang proetorius dalam bentuk traktat pada tanggal 15 november 1834, bahwa kesultanan Jambi termasuk wilayah nederlansch Indie, berikut lampirannya ;
a.       Pemerintah belanda memungut cukai dari segala pemasukan dan pengeluaran barang
b.      Pemerintah belanda berhak me monopoli dalam penjualan garam
c.       Pemerintah belanda tidak memungut lain cukai
d.      Pemerintah belanda tidak akan turut ikut campur dalamurusan tata Negara dalam negeridan tidak akan menganggu adat istiadat dalam negeri
e.      Kepada sultan dan pangeran ratu diberikan uang tahunan sebesar f. 8000
Perjanjian tersebut disahkan perlemen belanda pada tanggal 21 april 1835. Perjanjian ini ditandatangani oleh sultan Muhammad Fahrudin, pembesar Kesultanan dan Keluarga Istana.
gambar 7 : Perjanjian Kolonial Belanda dengan Kesultanan Jambi
 
12.   Sultan Abdurrahman Nazaruddin 1841 – 1855
13.   Ratu Djayaningrat gelar Sultan Thaha Syaifuddin 1855- 1904
Sultan thaha tidak bersedia menandatangani perjanjian dengan belanda, dan tidak mengakui kedaulatan pemerintahan nederlandsch Indie di jambi, setelah Sultan Thaha meninggalkan tanah Pilih mundur ke Muara Tembesi akibat serangan Belanda.
Gambar 8 : YM Sultan Thaha Syaifuddin
Sultan Thaha merupakan Sultan yang paling gigih melawan belanda. bahkan beliau pernah bersumpah tidak akan diterima amalnya selama 40 hari bila bertemu dengan belanda. beliau terkenal denga kalimat Eso Ilang duo tebilang. namun beliau gugur sebagai Syahid  pada Tahun 1904 di Betung Berdarah Muaro Tebo.
Gambar 9 : Sultan Thaha dan Prajuritnya
 
Karena mundurnya sultan Thaha ke muara Tembesi sebagai akibat tindakannya menetang pemerintahan belanda , di tanah pilih belanda mengangkat Sultan2 bonekanya yaitu :
1.       Penembahan Prabu disebut juga Sultan Bayang dengan Gelar Sultan Ahmad Nazaruddin (1858 – 1881 ).
Sultan ini dilantik belanda tanggal 12 november 1858. Dia bersedia membuat perjanjian dengan belanda yang berisi
a.       Kerajaan Jambi bagian dari Kerajaan Belanda
b.      Negeri Jambi adalah pinjaman yang harus tunduk dam setia kepada pemerintahan Belanda
c.       Bea cukai menjadi milik pemerintah Belanda
d.      Sultan dan pangeran ratu diberikan uang tahunan sebesar f. 10000 dan diperbesar jika cukai bertambah
e.      Ketentuan2 yang dalam surat 15 desember 1834 masih berlaku
f.        Apabila perlu maka sultan dan pangeran ratu harus mengirimkan utusannya untuk menghormati gubernur jendral di Batavia
g.       Batas negeri Jambi akan ditetapkan oleh pemerintah Belanda dalam piagam lain.
Gambar 10 : Sultan Ahmad Nazaruddin
gambar 11 : Perjanjian Kesultanan Jambi Kolonial belanda
 

 
2.       Pangeran Surya gelar Sultan Mahiluddin 1881- 1886
3.       Pangeran ratu gelar sultan Ratu Ahmad Zainuddin 1886 -1899
Sultan ini tidak begitu mematuhi perjanjian dengan belanda karenanya dia di bebastugaskan oleh belanda
Setelah Sultan ratu Ahmad Zainuddin dibebaskan dari jabatannya pada bulan desember 1899 pemerintah belanda melalui perundingan mengalam I kegagalan mendapatkan pengganti raja, sehingga tahun 1901 pemerintah jambi diambil alih oleh Nederlandsch indie dan diserahkan kepada resident Palembang. Dengan demikina jabatan sultan yang diangkat belanda menjadi kosong, tetapi pangeran ratu masih menjalankan tugasnya dengan gelar raja muda dan sampai akhirnya ia ditangkap belanda tahun1906, Karena sebelumnya pernah terlibat pemberontakan terhadap belanda. Sedangkan pemerintahan yang tidak diangkat oleh belanda adalah tetap sultan thaha Saifuddin dari tahun 1855 sampai beliau mangkat april 1904 M.

Gambar 12 : Pegawai Belanda