Jumat, 31 Oktober 2014

Penobatan Gelar Adat dan Gelar Sko, di Rumah Gedang Depati Intan Mukai Mudik

Penobatan Gelar Adat dan Gelar Sko, di Rumah Gedang Depati Intan Mukai Mudik, Larik Kampung Dalam dusun Siulak Mukai, Tigo Luhah Tanah Sekudung, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Senin, 27 Oktober 2014

Membantah Artikel " Membongkar Adat Lama Pusaka Usang-58" Mengenai Puti Unduk Pinang Masak

Oleh Hafiful Hadi S

          Bahwa dalam Artikel "Membongkar Adat Lama Pusaka Usang-58"( Sumber : http://auliatasman.unja.ac.id/web/index.php/artikel/35-tasman-a#addcomments ), Penulis Artikel tersebut menyajikan terjemahan dari Naskah Incung pada Tanduk Kerbau dari Luhah Datuk Singarapi Putih Sungai Penuh . Naskah ini telah diteliti oleh (1). Dr. P. Voorhoeve (1941); (2). Dr. R. NG. Poerbatjaraka (1941); (3). Prof. Mohd. Yamin, SH (1953); dan (4). Bill Watson (....). Naskah ini ditulis di atas tiga potong tanduk kerbau, menggunakan Tulisan Rencong Kerinci Kuno, bahasa yang dipakai adalah Melayu Kerinci. Berikut Bunyi Terjemahan Naskah Tanduk tersebut yang ditulis oleh penulis Artikel "Membongkar Adat Lama Pusaka Usang- 58" :
NASKAH I (Tulisan Incong Kerinci):
1.      Assalamualaikum ya Tuanku. Beri selamat anak cucu Tuan mengatur tutur.
2.      tambo nenek moyang Datuk takkala masa dahulu hari Sabtu bulan Safar, aku mengarang tutur tambo.
3.      nenek Paduka Berhala mengadakan anak yang berdua, seorang laki-laki seorang perempuan, menunggu Periang pa-
4.      dang Panjang. Yang laki-laki Tamenggung, yang perempuan Dayang Bulan. Dayang Bulan kawin denan Mahudum Jada, memperoleh
5.      anak Dayang Barani, Dayang pun ada, Makhudum Jada menginggal. Lama-kelamaan Dayang Bulan
6.      hamil tanpa suami. Diketahui saudara kami, diusir oleh
7.      Temanggung ke negeri yang terletak di hulu Periangan Padang Panjang. Anak pun lahir, siapa namanya, ia-
8.      lah bernama Puti Unduk Pinang Masak.
.....
.....
28.    Unduk Pinang Masak serta dengan inang pengasuh. Sampai di danau Bento terlihatlah kepada
29.  padang yang luas, singgahlah di sana. Maka dibangunlah kampung halaman Koto Limau Manis.
30.    Lama-kelamaan datang Sutan Parlindungan. Sampai di danau Bento terlihat kepada dusun, singgahlah di sana.
31.    Maka naiklah ke atas badai. Terlihat kepada orang muda di atas balai, maka turunlah
32.    Dayang Berani dengan Puti Unduk Pinang Masak membawa cerana emas, maka menyirih
33.    orang muda itu, maka nikahlah orang muda itu di situ, lalu nikah kawin
34.    dengan Puti Unduk Pinang Masak.


NASKAH II (Tulisan Incong Kerinci)
.....
.....
.....
3.        Puti Unduk Pinang Masak dan Dayang Berani pun berjalan
4.      pula meninggalkan Koto Limau Manis. Lama-kelamaan sampailah di Sungai Kunyit nenek Malin Sabiyatullah, juga
5.      serempak pula di Sungai Kunyit dengan Sibujang Tandang. Adapun Puti Unduk Pinang Masak
6.      pergi ke Indrapura. Dayang Berani tinggal di Su-
7.      ngai Kunyit. Lama-kelamaan kawinlah Malin Sabiyatullah dengan Dayang Berani. Menebang-menebaslah,
8.      memarit memagarlah, dijadikan koto (negeri), dan bertanilah di sana. Ketika itulah bernama Koto Pandang. Pikir Malin Sabiyatullah,
9.      maka dikawinkan Hanci Madah dengan Sigahit, Sibujang Setandang kawin dengan Sakamah. Malin Sabiyatullah bergelar
10.  Siak Lengih. Sabujang Satandang kawin dengan sapasir.

     Menurut saya, bahwa terjemahan Naskah tersebut amat tidak sesuai dengan aslinya dan sudah dipenggal-penggal sehingga alur sejarahnya jadi hilang dan tidak relevan untuk dijadikan sumber bacaan sejarah. Padahal, pada Tahun 1922 Tuan L.C  Westenenk telah menyalin Naskah Tanduk Incung tersebut kemudian dimuat dalam Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap deel LXI (1922) blz. 101 106. Pada Tahun 1943, Petrus Voorhoeve kembali melakukan penyalinan naskah dan dibandingkan dengan salinan sebelumnya. salinan tersebut kemudian dimuat dalam sebuah buku yang berjudul Tambo Kerintji. salinan tersebut bisa dibaca di Situs ini http://ipll.manoa.hawaii.edu/tambo/a.html . Berikut adalah salinan asli Naskah Tanduk yang diambil dari situs diatas:

(1) hassalamu halikun hiya tuwanku bari salamat hanak cuncung kaya mengarang tutur
(2) tambana ninik puyang datu tatkala masa dahulu kapada hari satu bulan sapar haku mangarang tutur tammbana
(3) ninik paduka barahala mengada hakan hanak hilang baduwa surang jantan surang batina nunggu pariyangpa
(4) dang panjang dingan jantan tamanggung dingan batina dayang bulan dayang bulan dihambik makudun jada mangada ha
(5) kan dayang baranay dayang pun hada makudun jada pun mati lama lama dayang bulan
(6) buntin hidak balaki tarasa dingan sanak buntin dikaluar hulih
(7) tamanggung kapada nanggari dilatak hikur pariyang padang panjang hanak oun hadu sapa galarnya hiya
(8) lah bagalar puti hunduk pinang masak lama lama muku hada
(9) pula mangada hakan hanak laki-laki hitu
(10) halah hiyang baranama patih sabatang hadalah balay batiyang taras jalatang di pariyang padang panjang
(11) barisi tabuh pulu pulut gundang silangguri lambin batatar hakan sagar hagung barantay hakan
(12) dirinya hitulah paratandan sabatang taliyat kapada tama(nda)nggung panakan saparati hi
(13) tu rupanya kabaar muka barakata tamanggung kapada datuk lamin panggin hadik haku hiyang
(14) tiga baranak hitu ba’a pulang masuk nanggari hanggak dayang bulan maninggankan (nanggari??)
(15) tamanggung lama lama barakah barabut hanak hulung muka malutar patih masak mu(ka) ma(na)ngis dayang bulan balas pula muka dihambik turak
(17) basi muka dituwuk patih sabatang muka lukalah kapala patih sabatang maka dibuwat
(18) puti hunduk pinang masak dingan turak basi tarasa luka sapara
(19) ti hitu hajar hinduknya kapada puti hunduk pinang masak
(20) ba’i hundur haku di sini muka barajalan halah
(21) patih sabatang muka ditamban kapada baginda bang
(22) ngsu sabujang lamik pun datang muku taba
(23) ‘alah talur
(24) hayam hulung muka barajalanlah patih sabatang tatkala hitulah turun
(25) ka tanah karinci napat di talang lukan di humah singa laga hanak dipati
(26) buyut lama lama
(27) tarasa hilang dingan sanak diturut hulih dayang baranay dingan puti
(28) hunduk pinang masak sarata dingan hurang panginang tibanya di danaw banta taliyat kapada
(29) padang hiyang huja likalah di sana muka dibuatlah dusun laman disana kota limaw mani
(30) s lama lama datang parapatih sabatang tiba di danaw banta taliyat kapada dusun singgahlah disana
(31) muka nayik kadatas balay taliyat kapada hurang muda di hatas balay muka turunlah
(32) dayang baranay dingan puti hunduk pinang masak maba’a racang hamas muka manyirih hurang
(33) hurang muda hitu muku likalah hurang muda di situ muka salalu nikah kawin
(34) dingan puti hunduk pinang masak lama lama muka barakatalah pa
(35) tih sabatang kapada puti hunduk pinang masak mintak di
(36) cari hakan kutu haku muku dicarilah hulih puti hunduk pinang masak taliyat kapada pa
(37) rut di kapala laki muka baratanyalah puti

20. Tanduk Bertulisan Rencong

Sambungan no. 19 (Tijdschr. Ind. Taal- en Volkenkunde blz. 106-110)
(1) muka baratanyalah puti parut hapa di kapala tuwan haku hini parut luka dituwuk kakak haku puti hunduk
(2) pinang masak diyam di pariyang padang panjang jakala itu hiyalah haku numuk tatkala masa hitu tadangar di kata hitu ta’ulah
(3) kapada dingan sanak diri muka barajalanlah patih sabatang puti hunduk pinang masak dingan dayang baranay pun barajalan
(4) lah pula tingganlah pula kuta limaw manis lama lama tibalah di sungay kunyit ninik malin sabiyatoslah pun
(5) sarumpaklah pula di sungay kunyit dingan sabujang tandang hadapun puti hunduk pinang masak
(6) barajalanlah ka indapura dayang baranay tinggan di
(7) ngay kunyit lama lama jadilah ninik malin sabiyatulah dingan dayang baranay nabang nabaslah
(8) mamarit mamangganlah bakuta barancalah di sana tatkala hitulah baranama kuta pandan pikir malin sabiyatulah
(9) muka dijadikan hanci madah dingan saga’it sabujang satandang jadilah dingan sakamah malin sabiyatulah bagala
(10) rlah siyak langin sabujang tandang jadilah dingan sapasir hanak pak baji di kota lisut hadapun si
(11) yak langin mengadakan hanak hurang sambilan sapa sapa hanaknya hiyalah jang diwar surang jang hari hitulah dingan
(12) jantan dingan datina hana hada surang sahukat surang na dayang surang handir baringin surang hana bunin surang
(13) hana capa surang hana hukir hadapun handir hukir handir handir baringin diyamlah di ku
(14) ta bingin handir kunin handir capa lalulah ka tabin tinggi handir kuni
(15) n tinggan di tanah hiyang handir dayang diyam di kuta ranah
(16) hurang hampat tinggan di kuta pandan lama lama pagilah siya
(17) k langin baramu di patang galanggang matara duduk duduk
(18) ninik siyak langin
(19) maliyatkan hacik madah manarah dibuwat kapin muku disangkutkan hari pun
(20) patang labih nasi digantungkan siyak langin pun balik paninggan hitu liba
(21) r talapak datang taliyat kapada kapin muka dihambik hapa pulanama hini muka di
(22) sarung kapada lutut kadunya hari pun malam siyang hari siyak
(23) langin pun datang dinga hacik madah tadapat ka(pa)da hurang sahurang handak dibunuh di
(24) hacik madah jangan kata siyak langin jangan haku dibunuh tuwan di(?)mun hidak ha
(25) ndak ka’u dibunuh mana kadiyam ka’u aku diyam di hulu pematang galanggang kaiyam haku hamuhlah
(26) pagi maliyat kadiyam ka’u muka dihambiklah hutan muka ditalilah pinggangnya muka masuk di gunggang batang muka dihambik bininya hampat baranak sapa
(27) galar ka’u hakulah bagalar libar talapak biniku bagalar lambin tali
(28) nga hanak hiyang batina bagalar salakut dingan jantan bagalar sajinguk muka siba’alah balik
(30) ka rumah siyak langin muka tadangarlah kapada handir hukir muka datang ke kuta pandan bakatalah ka
(31) pada bapaknya siyak langin budak hini hakulah mintak handak haku dijadikan hanak
(32) salakut hini muka diba’alah balik ka kuta bingin lama lam muka piki
(33) r siyak langin dijadikan hanak tadi singarapi. 

     Memang salinan Naskah tersebut sulit dipahami karena dibuat dalam Bahasa kerinci lama. tetapi dalam telah diAlih bahasakan oleh Ari Wahyudi gelar Ngabi Teh Satio Bawo kedalam bahasa Indonesia dengan baik. kemudian dimuat dalam  Situs miliknya ( http://sakti-alamkerinci.blogspot.com/p/celak-piagam.html ).
         Dalam Terjemahan naskah  dari artikel "Membongkar Adat lama Pusaka Usang-58"  tersebut dikatakan bahwa Puti Unduk Pinang Masak kawin dengan Sutan Parlindungan ( Baris ke 30) padahal dalam salinan naskah aslinya tak ada satupun nama Sutan Parlindungan, yang tertulis dalam salinan L.C Westenenk tersebut pada baris yang sama adalah Parapatih Sabatang. Saya tidak tahu apakah penulis artikel tersebut khilaf atau ada unsur "kesengajaan" .
        Naskah Tambo adalah Naskah yang dianggap keramat dan dijunjung tinggi oleh para tetua Adat Suku Kerinci sejak dahulunya karena berisi tentang sejarah dan asal usul nenek moyang mereka terutama dari tempat naskah itu berasal ( Naskah Tambo diatas dari Luhah Singarapi Putih Sungai Penuh, memuat sejarah asal usul Masyarakat Adat di Mendapo Sungai Penuh dan Mendapo Rawang ). Adat kerinci menentang keras untuk merubah isi Tambo hal ini sesuai dengan seluko Adat "Hilang Tembo Hilang Tanah".
       Naskah diatas tidak saja mengandung Silsilah nenek Moyang tetapi juga nilai2 moral supaya jadi peringatan anak Cucu. jelas sekali dinyatakan dalam naskah tersebut bahwa Puti Unduk pinang Masak adalah anak Dayang Bulan  cucu Paduka Berhala dengan suami tidak diketahui dari Pariang Padang Panjang. Puti Unduk Pinang Masak punya Saudara Lelaki yang bernama Parapatih Sebatang
Lihat Gambar yang bersumber dari Situs http://sakti-alamkerinci.blogspot.com/p/celak-piagam.html.

      Karena pertengkaran dengan saudaranya Puti Unduk Pinang Masak, Patih Sabatang meninggalkan Pariangan Padang Panjang menuju Alam Kerinci dan Menetap dirumah Depati Singalaga di talang Lukan cucu dari pada Depati Buyut. Suatu Waktu, Puti Unduk Pinang Masak mencari saudara lelaki nya yang hilang bersama sanak satu ibunya Dayang Berani serta beberapa orang dayang  menuju alam Kerinci kemudian sesampai di tepi danau Bento mereka menetap dan membuat kampung yang bernama Koto Limau Manis. Kemudian Dalam perjalanannya Patih Sabatang menemukan ada dusun di Koto Limau Manih dan dia Menikahi Puti Unduk Pinang Masak yang merupakan saudara kandungnya sendiri. mereka mengetahui mereka bersudara setelah Puti  Unduk pinang Masak melihat luka parut di kepala Suaminya. Akibat ia lempar dulunya sewaktu patih Sabatang masih kecil di Pariang padang Panjang. karena Malu Puti Unduk Pinang Masak akhirnya berpiindah dari koto Limau Manis menuju Indrapura, Patih nan Sebatang tidak dilanjutkan lagi ceritanya dalam naskah, sedangkan Dayang Beranai melanjutkan perjalanan ke Sungai Kunyit dan menikahi Malin Sabiyatullah ( Siak Lengih).
            Cerita akan Puti Unduk Pinang Masak dan Parapatih nan Sabatang ini yang menikahi sanak sendiri   juga amat populer di Wilayah Adat Siulak, bahkan sampai saat ini Adat Kerinci Melarang dan megharamkan pernikahan dengan saudara Kandung dan ada peraturan adat yang mendenda pernikahan dengan Saudara Perempuan jauh ( Bukan Saudara kandung, tetapi masih terhitung saudara jauh dari Pihak matrilineal ) ini terkenal dengan Istilah kawin Sumbang.       Disekitar Koto Limau manis saat inipun masih dijumpai situs Peninggalan Puti Pinang Masak dan Perpatih  Sabatang, serta didekat sana ada Sumber Mata Air yang dinamakan Sungai Air Gatan ( Air gatal) yang menyebabkan tumbuhnya rasa Kasmaran dan Cinta dua kakak beradik tersebut.     

Gambar.1.Naskah Tanduk yang menceritakan Kisah Perjalanan Puti Unduk Pinang Masak, Patih Sebatang serta menceritakan Kisah Perjalanan Dayang Beranai hingga bertemu dengan Malin Sabiyatullah dan memuat silsilah keturunan Malin Sabiyatullah di Rawang dan Sungai Penuh
  
                                                                             
 Gambar 2. Situs Peninggalan Puti Unduk Pinang masak di Koto Limau Manis, dekat Danau Bento Kecamatan Gunung Tujuh-Kerinci

      Demikian analisis, dan Komentar saya. semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian. Sejarah tidak Mutlak kebenarannya selama masih ada bukti dan fakta yang paling kuat untuk membuktikan pendapat saudara. saya Bukan seorang Profesor, bukan pula seorang Ahli Sejarah, tetapi hanya seorang Mahasiswa yang tertarik dan berminat terhadap kajian sejarah terutama dari tanah Kelahiran saya sendiri.